Пошумљавање

За пошумљавање површина угрожених ерозионим процесима коришћене су скоро све методе (терасе, градони, контурни ровови), док се данас углавном користи само садња у јаме садницама црног и белог бора, смрче и багрема. До данас је пошумљено више од 10000 ha еродибилног земљишта.

erozija bioloski radovi slike