Насловна

ВПД “Ерозија” из Ниша је водопривредно привредно друштво, основано 1947. године ради заштите земљишта од ерозије и бујица и штетног дејства вода.

Предузеће располаже објектима, механизацијом, стручним кадром и опремом тако да може да одговори на све захтеве модерног пословања.

У предузећу је стално запошљено 54 радника, од којих су 16 са високом, вишом и средњом стручном спремом.

ВПД “Ерозија” из Ниша  пројектује и изводи све врсте радова из области водопривреде и противерозионе заштите земљишта, уређује и озелењава просторе, производи шумске и декоративне саднице.

Према Оперативном плану одбране од поплава ово предузеће врши послове редовног одржавања регулационих објеката и хидромелиорационих система, прати стање водних објеката, спроводи одбрану од поплава и изводи санационе радове и хитне интервенције на секторима:

М.8. (Јужна Морава од Ниша до Сталаћа),

М.9. (Нишава од Ниша до Димитровграда),

Н.1. (Хидромелиорациони систем Пирот),

М.10.1. Брана „Крајковац“ у општини Мерошина,

М.9.3. Брана „Дивљана“ у општини Бела Паланка.

Предузеће поседује лиценцу за обављање послова у области управљања водама, коју издаје Републичка дирекција за воде.